شاخصه های طراحی المان یادمان شهدای گمنام

کانون علمی - یادمان شهدا

موارد زیر در طرحها و المانهای دانشگاهيان باید لحاظ گردد:

۱- المان باید دو منظوره طراحی شود(نماد - سایبان)

۲- با فضا و نمای مسجد همخوانی داشته باشد.

۳- مصالح نباید با فضای مذهبی،سنتی مغایرت داشته باشد.

۴- شكل شش گوشه قبور حفظ شود.

۵- المان(نماد) مفهوم گرا باشد.

6- اثار انتزاعی در اولویت میباشد.

((لطفا هنگام تحویل یا ارسال طرح مشخصات کامل و شماره تماس خود را ضمیمه طرح کنید))

كانون علمي پژوهشي و كانون دفاع مقدس

بسيج دانشجويي دانشگاه آزاداسلامي واحد دزفول
موضوع :
علمي ,